தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Fossa Flushing Cistern (9 Ltr) Capacity Side Handle Flush Tank White

Fossa Flushing Cistern (9 Ltr) Capacity Side Handle Flush Tank White

Flush cisterns have a one-time flush operation. The 9-liter tank holds enough water to clear out your toilet, commode in one flush only. Equipped with premium quality Siphon for smooth functioning and timely refilling of...

எஸ்.கே.யு : FT-001

வழக்கமான விலை Rs. 1,070.00
விற்பனை விலை Rs. 1,070.00 வழக்கமான விலை Rs. 2,782.00
விற்பனையில்! விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்

அனைத்து ஆர்டர்களிலும் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும்!
நாங்கள் அனைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு ஆர்டர்களையும் 5-10 வணிக நாட்களுக்குள் அனுப்புகிறோம்!

பரிமாணங்கள்

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்
  • Flush cisterns have a one-time flush operation. The 9-liter tank holds enough water to clear out your toilet, commode in one flush only. Equipped with premium quality Siphon for smooth functioning and timely refilling of the flush tank. 
  • The Flush Tank Body is manufactured in sturdy and premium quality PVC. Has a slim body that gives a sleek and neat appearance. Has a pristine and simple White colour that fits best with any bathroom decor.
  • Ideal for installation with floor-mounted commodes, and toilet seats.
  • Anti-corrosive and rust-resistant material ensures long-lasting durability. Hassle-free maintenance. Use a cloth to clean. Do not use any harsh chemicals or strong detergents. Eco-friendly and reusable packaging. Heavy Duty Flushing Cisterns are 100% Made in India
  • Efficient Flushing: Our toilet flush tanks are engineered for powerful and efficient flushing, ensuring effective waste removal.
  • Water Conservation: Designed with water-saving features, our flush tanks contribute to environmental conservation by minimizing water usage.
  • Stylish Design: Enhance the aesthetics of your bathroom with our flush tanks, featuring sleek and modern designs to complement any decor.
  • Easy Installation: Enjoy a hassle-free installation process, making it convenient for both DIY enthusiasts and professionals.