தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 5
விற்பனையில்!

Fossa Angle Valve Faucet Hand Shower Health Faucet and Geyser Pipe Attachment of Angle Cock (Chrome Finish)

Fossa Angle Valve Faucet Hand Shower Health Faucet and Geyser Pipe Attachment of Angle Cock (Chrome Finish)

About this item 🥰 Durability Tested: We prioritize durability and reliability, which is why our angle valve's quarter turn cartridge has undergone rigorous testing. Our cartridge has been subjected to 500,000 cycles to ensure it...

வகை : faucet

எஸ்.கே.யு : FORT-003

கிடைக்கும் : In Stock

வழக்கமான விலை Rs. 891.00
விற்பனை விலை Rs. 891.00 வழக்கமான விலை Rs. 2,500.00
விற்பனையில்! விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

குறிச்சொற்கள் : orbit collection,

தொகுப்புகள் : Best selling products, New products, Orbit Collection,

ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்

அனைத்து ஆர்டர்களிலும் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும்!
நாங்கள் அனைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு ஆர்டர்களையும் 5-10 வணிக நாட்களுக்குள் அனுப்புகிறோம்!

பரிமாணங்கள்

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

About this item

  • 🥰 Durability Tested: We prioritize durability and reliability, which is why our angle valve's quarter turn cartridge has undergone rigorous testing. Our cartridge has been subjected to 500,000 cycles to ensure it can withstand the demands of everyday use. This extensive testing guarantees long-term performance, allowing you to enjoy smooth operation for years to come.
  • 🥰 Premium Quality: Elevate your plumbing system with our meticulously crafted angle valve. It features a high-quality brass construction that ensures exceptional durability and reliability, even in demanding environments. The chrome finish adds a touch of sophistication, making it a standout addition to your bathroom or kitchen.
  • 🥰Superior Material: We prioritize the use of premium materials to deliver a product that stands the test of time. Our angle valve is meticulously manufactured from solid brass, known for its exceptional strength and resistance to corrosion. This not only guarantees long-lasting performance but also minimizes the risk of leaks or other plumbing issues.
  • 🥰 Leak-Proof Design: Our angle valve is meticulously engineered to prevent any potential leaks, minimizing water wastage and promoting water conservation. The tight seal ensures that water flows only when you need it, providing an environmentally conscious and cost-effective solution for your plumbing system.
  • 🥰 Space-Saving Solution: Our wall-mounted angle valve offers a practical space-saving solution, particularly in compact bathroom or kitchen areas. By utilizing the wall space, you can optimize the layout while maintaining easy access to the valve for adjustments or maintenance.
  • 🥰 Easy to maintain- Clean with a soft cloth. Avoid using harsh cleaning detergents; Eco-friendly and reusable packaging; Made in India; One year Warranty.
  • 🥰 Application: Angle Cocks are designed for wall mount installation- Can be installed with geysers and flush tanks; Available in multiple stylish designs to suit any décor.